Zabava

Sponzori sajta

 

Bačka

Bačka je oblast u AP Vojvodini koja se na zapadu i jugu graniči sa Dunavom, na istoku sa rekom Tisom (to je ujedno i granica sa Banatom) i na severu sa Mađarskom. Površina iznosi 8.913 km2 Na kojoj se nalazi dvadeset Opština. Stanovništvo je mešovito, preko jedan milion (Srbi, Mađari, Hrvati, Crnogorci, Slovaci, Rusini, Rumuni, Makedonci, Slovenci i dr. Najveći gradovi u Bačkoj su Novi Sad, Subotica, Sombor, Bečej, Senta,Vrbas, itd.

Predstavlja najvažnije poljoprivredno područje u Srbiji; od delatnosti najzastupljenija je zemljoradnja (velika proizvodnja žitarica, industrijskih biljaka, vinogradarstvo i dr.), stočarstvo (uzgajanje svinja, ovaca, goveda, živine), lov i ribolov...U periodu posle II Svetskog rata naglo se razvija industrija: prehrambena, metalna, industrija poljoprivrednih mašina, elektrotehnička, hemijska, tekstilna itd.

Istorija....
Južni Sloveni se naseljavaju u V i VI veku, Mađari u X, a Srbi iz Srbije od XV veka. Od Mohačke bitke 1526. god. do Karlovačkog mira 1699. god. bila je pod turskom vlašću. U sastavu Austro-Ugarske nalazi se od 1699. god. do 1918. godine. Od 1849. - 1860. godine velikim delom se nalazi u sastavu Vojvodine. U periodu do 1918. vršena je sistematska kolonizacija Mađara i Nemaca. Od 1918. godine (u sklopu Vojvodine) ulazi u sastav Kraljevine SHS.