Zabava

Sponzori sajta

 

Banat

Banat je oblast u južnom delu Panonske nizije, između Moriša, Tise, Dunava i Transilvanskih Alpa; veliki deo Banata je u Rumuniji. Srpski deo Banata je površine 9295 km2 sa stanovništvom od preko 700 hiljada (Srbi, Mađari, Rumuni, Slovaci i dr.).
Pripada u najvećem delu AP Vojvodini, izuzev jugozapadnog dela koji je priključen Beogradu. Najveći gradovi i industrijski centri su Zrenjanin, Pančevo, Kikinda i Vršac.

Zajedno sa Bačkom predstavlja najrazvijeniju poljoprivrednu regiju u Srbiji; poljoprivredna proizvodnja obuhvata proizvodnju industrijskog bilja, žitarica, vinogradarstvo... stočarstvo, lov i ribolov su takođe razvijeni.
Od industrije najviše je zastupljena prehrambena, metalna, hemijska, elektrotehnička, tekstilna, industrija građevinskog materijala,rafinerija nafte i dr. Banat je glavni rejon proizvodnje nafte i prirodnog gasa u Vojvodini sa naftovodima i gasovodima.

Istorija....
Južni Sloveni doseljavaju se u Banat već u V i VI veku a naseljavanje Mađara počinje u X veku.Srbi iz Srbije u Banat se doseljavaju od XV veka.
Pod turskom vlašću nalazi se od 1552. do 1717.godine, a zatim pod austrijskom od 1849. do 1860. u sklopu srpske Vojvodine kao austrijska krunska zemlja. Posle Austrijsko-mađarske nagodbe 1867. nalazi se pod mađarskom vlašću do 1918. godine. Za vreme okupacije 1941.-1945. bio je pod nemačkom upravom u sastavu okupirane Srbije, ali s posebnim statusom s obzirom na vladajuću ulogu folksdojčera.